Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk

 

Statut

Załącznik

do Uchwały nr XI/93/2015

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 25 września 2015 r.

 

STATUT

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W WYRZYSKU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy Wyrzysk działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); 

3) uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku Nr XLVII/422/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

§ 2. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Wyrzysk. 

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Wyrzysku przy ul. Plac Wojska Polskiego 19. 

§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz skrótu "OSiR w Wyrzysku".

§ 5. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy Wyrzysk. 

 

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

§ 6. Przedmiotem działalności Ośrodka jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz upowszechnienie kultury fizycznej na terenie gminy Wyrzysk.

§ 7. Przedmiot działalności określony w § 6 Ośrodek realizuje poprzez:

1) prawidłowe zarządzanie mieniem komunalnym przekazywanym Ośrodkowi zgodnie z uchwałą o jego utworzeniu, w tym wynajmowanie lub wydzierżawienie składników majątku trwałego,

2) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych,

3) inicjowanie i koordynowanie współpracy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji pomiędzy Ośrodkiem, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi i innymi organizacjami działającymi w tym zakresie,

4) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 3 oraz innych osób prawnych i osób fizycznych,

5) realizowanie innych zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych przez Burmistrza Wyrzyska. 

 

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 8. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

§ 9. Źródłem finansowania działalności Ośrodka jest budżet gminy Wyrzysk.

§ 10. Środki otrzymywane z budżetu Ośrodek gromadzi na własnym rachunku bankowym.

§ 11. Planowanie i podział środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 12. Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Wyrzyska.

§ 13. Kierownik jest zobowiązany do wykonywania zadań wynikających z niniejszego statutu.

§ 14. Kierownik Ośrodka kieruje całokształtem powierzonych mu spraw w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 15. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pracowników tej jednostki, zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę, a także określa ich zakres obowiązków,

§ 16. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Ośrodka są: kierownik i główny księgowy.

§ 17. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 18. Strukturę organizacyjną Ośrodka ustala kierownik.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miejska w wyrzysku.

§ 20. Statut wchodzi w życie z dniem 25 września 2015 r.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 138
Utworzono dnia: 28.05.2020
Dokument wprowadził:
Izabela Ostrowska
Dokument opublikował:
Izabela Ostrowska
Dokument wytworzył:
Izabela Ostrowska
Wytworzono:
Izabela Ostrowska

Historia publikacji

  • 13.10.2021 11:36, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 13.10.2021 11:35, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 13.10.2021 11:09, Administrator
    Edycja strony: Statut